Αρχική Σελίδα

Το Υπολογιστικό Σύστημα Πλέγματος (Grid Computer)  του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκαταστάθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάϊο του 2009 στο DataCenter του ιδρύματος. Η προμήθεια του έγινε στα στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 Μέτρο 1.1 "Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Υποδομές", Χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ 75%), Εθνικοί Πόροι (25%), Πράξη με τίτλο "Επιστημονικός Εξοπλισμός του Πολυτεχνείου κρήτης" για τις ανάγκες του Ιδρύματος, μετά από πρόταση του Τμήματος ΗΜΜΥ.

Η υπολογιστική αυτή υποδομή είναι προσπελάσιμη από ολόκληρη την Πολυτεχνειακή Κοινότητα, ενώ στο άμεσο μέλλον θα ενταχθεί στο διεθνές πλέγμα υπολογιστών μέσω HellasGrid-Eurogrid.

Η επιστημονική εποπτεία του συστήματος έχει ανατεθεί στον:

  • Αναπληρωτή Καθηγητή Βασίλη Σαμολαδά (ΗΜΜΥ)

Στον ιστοχώρο αυτό υπάρχουν πληροφορίες που είναι χρήσιμες για την πρόσβαση και λειτουργία του υπολογιστή πλέγματος. Συγκεκριμένα:

  • Στο σύνδεσμο Υπηρεσίες υπάρχουν οδηγίες για την διαδικασία πρόσβασης στο σύστημα καθώς επίσης και για την υποβολή και εκτέλεση εργασιών.
  • Στο σύνδεσμο Τεκμηρίωση, υπάρχουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις  των χρηστών, παρουσιάσεις και εγχειρίδια χρήσης των επιμέρους εργαλείων και πόρων του συστήματος καθώς επίσης και συνδέσεις σε ιστότοπους για την πληρέστερη πληροφόρηση των χρηστών σε θέματα υπολογιστών πλέγματος.
  • Στο σύνδεσμο  Κανονισμός, υπάρχει ο κανονισμός που διέπει τη λειτουργία του Υπολογιστή πλέγματος.
  • Στο σύνδεσμο Υποδομή υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την προμήθεια τη κατασκευή και το λογισμικό του συστήματος.
  • Στο σύνδεσμο Έργα υπάρχουν σύντομες πληροφορίες για τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα που εκτελούνται στον υπολογιστή πλέγματος.

Αν έχετε οποιοδήποτε σχόλιο ή παρατήρηση για την πολιτική διοίκησης του συστήματος, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.