Υποδομή

Η προμήθεια του Υπολογιστή Πλέγματος ξεκίνησε το 2008 και ολοκληρώθηκε το 2009 από το Πολυτεχνείο στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 Μέτρο 1.1 "Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Υποδομές", Χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ 75%), Εθνικοί Πόροι (25%), Πράξη με τίτλο "Επιστημονικός Εξοπλισμός του Πολυτεχνείου κρήτης" για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

Ο Υπολογιστής Πλέγματος αποτελείται από μια σύνθετη υποδομή υλικού και λογισμικού, κατανεμημένα σε δύο ικριώματα τα οποία φιλοξενούνται στο DataCenter του Πολυτεχνείου.