Υποβολή εργασιών στον Υπολογιστή Πλέγματος

Οι εργασίες (jobs) εκτελούνται στον Υπολογιστή Πλέγματος μέσω του συστήματος διαχείρησης ουράς (queuing system) TORQUE σε συνεργασία με το σύστημα χρονοπρογραμματισμού εργασιών MAUI. Οι πιο διαδεδομένες εντολές είναι:

υποβολή εργασιών στην ουρά εκτέλεσης

εμφανίζει την κατάσταση της ουράς και των εργασιών

ακύρωση/διαγραφή εργασίας

στέλνει σήμα σε εργασία (π.χ. SIGTERM, SIGUSR1)

κρατάει / απελευθερώνει μια εργασία

Στο σύνδεσμο Τεκμηρίωση θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις παραπάνω εντολές.