Συχνές Ερωτήσεις - FAQs

  • Πως αλλάζω τη μεταβλητή περιβάλλοντος PATH ?

Η αλλαγή μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

α) προσωρινή αλλαγή, ισχύει όσο διαρκεί η σύνοδος σύνδεσης (login session) στο σύστημα. Αμέσως μετά το σύμβολο εισαγωγής εντολών ....] $ πληκτρολογώ export PATH=$PATH:<new_path>   (π.χ. export PATH=$PATH:/storage/exp_soft/tuc/bin:/storage/exp_soft/tuc/Matlab/R2014b/bin)

β) Μόνιμη αλλαγή, ισχύει κάθε φορά που συνδέομαι στο σύστημα. Χρησιμοποιώντας ενα κειμενογράφο (π.χ. vi) τροποποιώ την γραμμή του αρχείου .bash_profile που βρίσκεται το PATH προσθέτοντας το νέο PATH.

  • Πρόβλημα όταν εκτελώ πρόγραμμα με την mpirun ?

Τα εκτελέσιμα και οι βιβλιοθήκες (κυρίως οι δυναμικές οι οποίες είναι οι αυτονόητες) του openmpi πρέπει να βρίσκονται στις μεταβλήτές περιβάλλοντος PATH και LD_LIBRARY_PATH αντίστοιχα σε κάθε κόμβο. Στη μεταβλητή PATH πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ο κατάλογος που βρίσκονται τα εκτελέσιμα του openmpi και αυτός είναι "/storage/exp_soft/tuc/bin" και στη μεταβλητή LD_LIBRARY_PATH πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ο κατάλογος που βρίσκονται οι βιβλιοθήκες του openmpi και αυτός είναι "/storage/exp_soft/tuc/lib".

Προσωρινά και όσο διαρκεί η σύνοδος σύνδεσης (login session) μπορείτε να εκτελέσετε την εντολή mpirun με την επιλογή

mpirun --prefix /storage/exp_soft/tuc <my-programm>.

Αν δεν θέλετε να δίνεται κάθε φορά την παραπάνω επιλογή μπορείτε να προσθέσετε στο αρχείο .bashrc ή στο ανάλογο με το κέλυφος που χρησιμοποιείτε τις παρακάτω γραμμές:

LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/storage/exp_soft/tuc/lib

PATH=$PATH:/storage/exp_soft/tuc/bin

export LD_LIBRARY_PATH